นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

NocNoc ดำ เนินการโดยบริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “NocNoc”) เคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการให้ลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทำ ลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้หรือจากข้อมูลดังกล่าวที่ NocNoc สามารถเข้าถึงได้เพื่อการระบุตัวตนของท่าน

1.2 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำ ขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่าน เป็นคู่สัญญากับ NocNoc เช่น เพื่อการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Account) ของท่าน ข้อมูลที่อยู่รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์เพื่อการจัดส่งสินค้า ภายใต้สัญญาซื้อขายการดำ เนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใดๆ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ

1.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ NocNoc หรือของบุคคลอื่น

(1) เพื่อให้ NocNoc สามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ซึ่งรวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที

(2) เพื่ออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทในเครือบุคคลที่สามและแหล่งอื่น รวมถึงไม่จำกัดเพียง คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าพันธมิตรของ NocNoc รายการส่งเสริมการขายที่นำ นสมาชิกที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม โปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อเข้าบริการเป็นลุกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

(3) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของ NocNoc การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(4) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำ แบบสอบถามเข้าสัมภาษณ์

(5) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
1.4 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
1.5 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฏระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
1.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำ เนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ NocNoc หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
1.7 กรณีที่ท่านให้ความยินยอม NocNoc จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อให้ NocNoc บริษัทในกลุ่มของ NocNoc ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์และไดเร็กเมล เพื่อสิทธิประโยชน์นั้น

(2) เพื่อให้ NocNoc ดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
2.1 เมื่อท่านจะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบัตรสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ NocNoc จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ภูมิลำ เนา รูปถ่าย
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำ แหน่ง ประสบการณ์การทำ งาน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประวัติการซื้อขายสินค้า ประวัติการ
เคลมสินค้า ข้อร้องเรียน
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ
ประวัติการจ่ายเงิน
(6) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่เมื่อท่านติดต่อ NocNoc หรือ NocNoc ดูแลให้บริการหลังการขาย การทำ วิจัย
และการสัมภาษณ์

2.2 เมื่อท่านเข้าชม และ/หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน NocNoc จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์มือถือ รหัสผ่าน
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เช่น IP Address ข้อมูลที่อยู่ (Location Data) Other device identifier
(3) ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่ท่านใช้รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์
(4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)

2.3 เมื่อท่านติดต่อ NocNoc หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ กับ NocNoc เช่น ติดต่อ Contact Center การทำ Customer Satisfaction กิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ NocNoc จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด รูปถ่าย
(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม

2.4 NocNoc อาจมีความจำ เป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำ หนด เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ NocNoc แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น

(1) ในบางกรณี NocNoc อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น NocNoc จำ เป็นต้องใช้บัตรประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลศาสนาเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน หรือดำเนินการทางภาษีโดย NocNoc จะขอให้ท่านปิดข้อมูลละเอียดอ่อนการนำส่ง หากท่านมิได้ดำ เนินการ NocNoc ขอสงวนสิทธิในการดำ เนินการปิด/ ลบข้อมูลดังกล่าวแทนท่าน

(2) ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

2.5 ในกรณีที่จำ เป็น NocNoc จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำ หนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ NocNoc จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน

3. คุกกี้ NocNoc มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำ หนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

4.1 ในกรณีที่ NocNoc เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับ NocNoc ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ NocNoc หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้ NocNoc ไม่สามารถดำ เนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็น
ส่วนตัวนี้ได้

4.3 หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำ นาจปกครองให้NocNoc ทราบเพื่อให้NocNoc สามารถดำ เนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำ นาจปกครองด้วย

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 NocNoc จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำ เป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานข้ึน ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน NocNoc จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5.2 NocNoc จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำ เนินการลบหรือทำ ลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำ เป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5.3 กรณีที่ NocNoc ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน NocNoc จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและ NocNoc ดำ เนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี NocNoc จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ NocNoc สามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

6.1 NocNoc เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

(1) บริษัทในกลุ่ม และ

(2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของ NocNoc (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ขายสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มของ NocNoc ผู้แทนจำ หน่ายของ NocNoc ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (เช่นไปรษณีย์) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำ หน้าที่ภายใต้การควบคุมของ NocNoc เช่น ช่วยในการประมวลผลการทำ รายการ ส่งโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ NocNoc หรือให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ท่านผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำ ระเงินแทน) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี(เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำ โปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จำ เป็นเพื่อให้ NocNoc สามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำ เนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

6.2 NocNoc จะกำ หนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำ เป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7.1 NocNoc อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำ เป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำ ตามสัญญาระหว่าง NocNoc กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำ เนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำ สัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำ เป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7.2 NocNoc อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นและอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ NocNoc จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

7.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ NocNoc จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำ ให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึง NocNoc จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำ เป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

8. มาตรการความปลอดภัยสำ หรับข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำ คัญสำ หรับ NocNoc และ NocNoc ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 NocNoc จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำ เป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
(1) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ NocNoc เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(4) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
(5) ลบหรือทำ ลาย หรือทำ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
(6) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ NocNoc หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของ NocNoc หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ NocNoc จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำ ร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ NocNoc ได้รับคำ ร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.2 ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยไปที่ https://nocnoc.com/pf/my-profile (โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

10. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก NocNocและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ได้แก่ ชื่อ ID ผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่คุณอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่คุณ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ NocNoc หรือ NocNoc ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำ ให้อ่านข้อกำ หนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนเว็บแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือเว็บแพลตฟอร์มอื่นๆ

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เบ็ตเตอร์บีมาร์เก็ตเพลส จำกัด สถานที่ติดต่อ: 162/1-2,168/10 ศูนย์การค้าเกตเวย์บางซื่อ ชั้น 7 ถนนประชาราษฎร์2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วิธีการติดต่อ : support@nocnoc.com

11.2 กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อเบอร์ 02-029-9846 หรือ e-mail: support@nocnoc.com

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ NocNoc จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ